Language
Home > 製程能力 > 主要設備
主要設備
生產設備
 
 
測試設備
 
 

   

 
特色設備
硬体:
  ‧試產產線
  ‧敏濕原件庫房
  ‧廣大的儲存空間
  ‧產線全防靜電
軟体:
  ‧SMT防錯料系統
  ‧Shop Floor系統
  ‧SAP
 
COPYRIGHT © EVERSUN ELECTRONIC CO.,LTD. 2013. ALL RIGHTS RESERVED.